Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem kan beskrivas som ett hjälpmedel att styra och kontrollera verksamheten. Strukturera upp en organisation, policy, mål, processer/aktivitetsflöden med fastställda rutiner med tillhörande checklistor, mätetal/mätmetoder samt uppföljning. Ledningssystemet kan ha olika inriktningar så som kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller andra viktiga inriktningar som verksamheten vill ha styrning på. Beroende på inriktningen av ledningssystemet beskriver det hur verksamheten skall arbeta med förbättringar och justeringar för att kunna nå uppsatta mål.

Till exempel:

  • Miljöledningssystem syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan.
  • Kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens kund- och intressentnytta.
  • Arbetsmiljöledningssystem syftar till att säkra arbetsmiljöarbetet och öka välmående och trivsel.


Vanligtvis består ett ledningssystem av en beskrivning av verksamhetens processer och rutiner.
När högsta ledningen har beslutat och godkänt en huvudprocesskarta används den som utgångspunkt för att arbeta vidare med ledningssystemet och dess omfattning.


Miljö


Miljömedvetet val
Det finns strukturerade sätt
att arbeta med miljöfrågor.
ISO 14001:2015


Kvalitet


Kvalitet i fokus
Det finns strukturerade sätt
att arbeta med kvalitetsfrågor.
ISO 9001:2015


Arbetsmiljö


Humana arbetsplatser
Det finns strukturerade sätt
att arbeta med arbetsmiljöfrågor.
ISO 45001:2018Vad är en ledningssystems standard?

En ledningssystemstandard ger stöd och vägledning för organisationer att bygga upp sitt ledningssystem. De vanligast förekommande standarderna för ledningssystem är de internationella ISO-standarderna. Många av dessa standarder följer samma struktur och kapitelindelning och går därför lätt att integrera med varandra. Standarderna innehåller krav som ledningssystemet ska uppfylla om en organisation vill certifiera sig för en standarden.


En ISO standard är frivillig och kraven får aldrig vara mindre än eller gå emot lagstiftning. De är framtagna enligt ISO:s kvalitetssäkrade framtagningsprocess där alla världens länder har möjlighet att vara med och påverka innehållet.

De mest kända ledningssystemen är:


  • ISO 9001:2015 för kvalitet
  • ISO 14001:2015 för miljö
  • ISO 45001:2018 för arbetsmiljö
  • ISO 27000 för informationssäkerhet
    (Intresset ökar snabbt för denna standard i dessa tider)